NEDERLANDER • INSPIREREND • VASTHOUDEND

De islam is een verderfelijke ideologie en geen religie van de vrede

  • img_0084Weliswaar heeft de islam bepaalde religieuze kenmerken (een opperwezen, een hiernamaals et cetera) maar de doelen van de islam liggen hier op aarde: de invoering van de sharia, werelddominantie, de jihad, dhimmitude (de onderdrukking van ongelovigen) de apartheid tegen vrouwen en het onderdrukken en vermoorden van niet-moslims. De islam is alles omvattend van erfrecht tot strafrecht. Daarom is het meer een politieke ideologie dan een religie”

Zo formuleerden Geert Wilders en Martin Bosma het standpunt van de Partij voor de Vrijheid over de islam. Is dit standpunt politiek verkoopbaar, en als feit ook intellectueel verdedigbaar. Is de islam een ideologie of een religie vergelijkbaar met het Christendom?

Sinds Geert Wilders betoogt dat de islam geen religie is, maar een ideologie, ligt de vraag op tafel wat dan eigenlijk het verschil is.

De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.

Niets is minder waar. De islam dringt zeer diep door in het dagelijkse leven en de sociale interactie van de moslims. De islam is een alles omvattend politiek systeem. Er is geen scheiding van machten zoals wij in de westerse wereld kennen; de trias politica. Alle macht ( politiek, rechterlijk, militair, … ) ligt bij de Kalief of diens afgevaardigde. Er is een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verplicht aan de Kalief en is feitelijk een voorzetting van het principe, dat Mohammed alle macht in handen had. Het is daarmee een alles omvattend systeem, een ideologie gericht op aardse macht.

Wat religie dan onderscheidt van een ideologie is, dat daarbij ook een idee is gevormd / wordt opgelegd over het ontstaan van de wereld en de rol van het opperwezen daarbij. Een religieuze opvatting of claim kan niet worden bewezen. Het is een geloof in iets.

Een (totalitaire) ideologie kent daarentegen een vergoddelijk leiderschap, die bepaalt hoe een samenleving zou moeten zijn en welke regels daarbij moeten gelden. Ideologie is daardoor onderwerp van de politiek omdat een ideologische gedachte bediscussieerbaar is.

 

Het grote verschil tussen de christelijke religie en ideologische islam is niet de gedachte, maar de wijze van totstandkoming van het gedachtengoed. In de Koran is het steeds God die spreekt, in de Bijbel is het de mens die vertelt over God. Mensen die vertellen kunnen zich vergissen, God maakt daarentegen geen fouten. De Bijbel is chronologisch opgebouwd van schepping tot het nieuwe Jeruzalem, de Koran is dat niet.

Moslims geloven dat de bijbel van Joden en Christenen een vervalsing is. De Koran is Gods woord vertelt aan Mohammed zelf, door de aartsengel Gabriël. De inhoud van de Koran staat daardoor niet ter discussie, het is geen geloof maar een on-bediscussieerbare ideologische wetenschap.

Is het in het Christendom nog mogelijk om degene die geweld gebruikt aan te spreken op de christelijke oorsprongbronnen van liefde en barmhartigheid, in de islam is dat ten enenmale onmogelijk. In de islam zijn de aansporingen om geweld te gebruiken en niet-gelovigen te vermoorden legio. De Koran, Hadith en sira tellen 327.547 woorden met betrekking tot geweld, de Hebreeuwse bijbel 34.039.

Het blijft daardoor onverklaarbaar dat de islam de enige “religie” is die door de verdwaasde elite volautomatisch met “vrede” wordt geassocieerd en de enige die niet mag worden bekritiseerd.

Islamisme is geen godsdienst, maar een verderfelijke politieke veroveringsideologie zoals het nazisme en stalinisme. Het is een denktank van terreur en geweld en mag niet worden vergeleken met de liefde en barmhartigheid van het Christendom.

WordPress Video Lightbox Plugin